سیستم آموزش زبان انگلیسی وَستا که در کالج زبان استفاده میشه از ایتالیا گرفته شده و بر روی این سیستم کتاب طراحی شده است. در این سیستم نوین آموزش زبان دوم، دستورزبان انگلیسی به زبان مادری تدریس می شود. روش تدریس به صورت فرمول به تمرین است و هدف از یادگیری دستور زبان انگلیسی ،کمک به بالابردن مهارت صحبت کردن است.در این روش دانشجو بدون علامت سوال از کلاس بیرون می آید و از آموزش گرامر اصلا خسته نمی شود
Vasta English language teaching system used in the language college is taken from Italy and a book is designed on this system. In this new second language teaching system, English grammar is taught in the mother tongue. The teaching method is a formula to practice and the purpose of learning English grammar is to help improve speaking skills. In this method, the student leaves the class without a question mark and does not get tired of teaching grammar at all.
در این دوره کتابهای بروز و مدرن کیو اسکیلز به علاوه کتابهای تکمیلی در عکس مربوطه تدریس می شوند ، در پایان هر دوره آزمون آزمایشی آیلتس- ماک گرفته می شود و دوره بعدی طراحی و سیلابس و برنامه آن به زبان آموز ارائه می شود. اساتید دوره آیلتس نمره 7 به بالا دارند و حتی 8 ، که باعث میشه دانشجو به صورت تجربی برای آزمون آماده شود. در دوره نهایی و آیلتس پیشرفته کتاب آیلتس وَستا تدریس می شود که توسط مدیران آموزشی خانم شرافتیان دارای نمره بالای آیلتس و آقای محمودآبادی طراحی و تالیف شده است. در این دوره نکات کلیدی آزمون آیلتس و بقیه مهارتها به صورت فرمول وار تدریس می شود. آمار بالای قبولی کالج زبان وَستا به خاطر این است که این کالج یکی از مراکز تخصصی آیلتس شیراز ، فارس و جنوب کشور است.زبان آموزان در پایان دوره پس از تحویل دفترچه 100 تستی ، در آزمون آیلتس موسسه شرکت کرده و در صورت قبولی برای امتحان اصلی راهنمایی خواهد شد و در صورت عدم قبولی ، مجدد یک دوره تست زنی آزمونهای آیلتس را در خانه انجام می دهد و مجدد آزمون ماک می دهد و کارنامه آیلتس ، تی آر اف به ایشان تقدیم می شود. در پایان مدرک دیپلم وَستـآ با قابلیت ترجمه بین المللی و تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد رو دریافت میکنند دوره های وستا به صورت کتابهای تکمیلی طراحی شده و در کنار کتابهای بسیار مدرن و به روز زبانهای خارجی تدریس می شوند
In this course, up-to-date and modern books (Q Skills for Success) are taught in addition to the supplementary book in the relevant photo. At the end of each course, the IELTS-Mack test is taken and the next course of design and syllabus and its program are presented to the learner. IELTS instructors have a score of 7 or even 8, which allows the student to prepare for the test experimentally. In the final course and advanced IELTS, the book IELTS Vesta is taught, which has been designed and written by the educational directors, Ms. Sharafatian, who has a high IELTS score, and Mr. Mahmoudabadi. In this course, the key points of the IELTS test and other skills are taught in a formulaic way. The high acceptance rate of Vesta Language College is due to the fact that this school is one of the specialized IELTS centers in Shiraz, Fars and the south of the country. The principal will be instructed and if not accepted, will retake an IELTS test at home and retake the MAC test and will be presented with an IELTS transcript, TRF. In the end, they receive a Vesta diploma with international translation capability and approval from the Ministry of Culture and Guidance. Vesta courses are designed as supplementary books and are taught alongside very modern and up-to-date foreign language books.