سیستم آموزش زبان انگلیسی وَستا که در کالج زبان استفاده میشه از ایتالیا گرفته شده و بر روی این سیستم کتاب طراحی شده است. در این سیستم نوین آموزش زبان دوم، دستورزبان انگلیسی به زبان مادری تدریس می شود. روش تدریس به صورت فرمول به تمرین است و هدف از یادگیری دستور زبان انگلیسی ،کمک به بالابردن مهارت صحبت کردن است.در این روش دانشجو بدون علامت سوال از کلاس بیرون می آید و از آموزش گرامر اصلا خسته نمی شود
Vasta English language teaching system used in thiis language college is taken from Italy and a book is designed on this system. In this new second language teaching system, English grammar is taught in the mother tongue. The teaching method is a formula to practice and the purpose of learning English grammar is to help improve speaking skills. In this method, the student leaves the class without a question mark and does not get tired of teaching grammar at all.
این دوره که با کتابهای مختلف و به روز بین المللی برگزار می شود توسط اساتید با فوق لیسانس زبان آلمانی از دانشگاه های آلمان طبق نیاز زبان آموز تدریس می شوند. سیستم کلاسهای زیر ده نفر - آنلاین و یا حضوری با استفاده از روش تدریس وَستا با محوریت اسپیکینگ از ویژگیهای این دوره هاست. این دوره از پایه تا سطح ب دو همه در 8 ترم دو ماهه برگزار می شود. البته دوره های خصوصی و آمادگی آزمونهای بین المللی زبان آلمانی هم به صورت سیلابس خاص برای هر زبان آموز طراحی و برگزار میشود
This course, which is held with various books and up-to-date international courses, are taught by professors with a master's degree in German from German universities according to the learner's needs. The system of classes for ten people - online or in-person using the Vasta teaching method with a focus on speaking is one of the features of these courses. This course from basic to level B is held in 8 semesters of two months. Of course, private courses and preparation for international German language exams are also designed and held as a special syllabus for each language learner.