سیستم آموزش زبان انگلیسی وَستا که در کالج زبان استفاده میشه از ایتالیا گرفته شده و بر روی این سیستم کتاب طراحی شده است. در این سیستم نوین آموزش زبان دوم، دستورزبان انگلیسی به زبان مادری تدریس می شود. روش تدریس به صورت فرمول به تمرین است و هدف از یادگیری دستور زبان انگلیسی ،کمک به بالابردن مهارت صحبت کردن است.در این روش دانشجو بدون علامت سوال از کلاس بیرون می آید و از آموزش گرامر اصلا خسته نمی شود
Vasta English language teaching system used in this language college is taken from Italy and a book is designed on this system. In this new second language teaching system, English grammar is taught in the mother tongue. The teaching method is a formula to practice and the purpose of learning English grammar is to help improve speaking skills. In this method, the student leaves the class without a question mark and does not get tired of teaching grammar at all.
این دوره که با کتابهای مختلف و به روز بین المللی برگزار می شود توسط اساتید با فوق لیسانس زبان ترکی و ترک زبان از دانشگاه های معتبر ایران و ترکیه طبق نیاز زبان آموز تدریس می شوند. سیستم کلاسهای زیر ده نفر - آنلاین و یا حضوری با استفاده از روش تدریس وَستا با محوریت اسپیکینگ از ویژگیهای این دوره هاست. این دوره از پایه تا پیشرفته همه در 8 ترم دو ماهه برگزار می شود. و برای راه افتادن زبان ترکی در سطحی که برای مسافرت به کشور ترکیه لازم دارید در دوره های 3 ماهه هم قابل اجراست.البته دوره های خصوصی و آمادگی آزمونهای بین المللی زبان ترکی هم به صورت سیلابس خاص برای هر زبان آموز طراحی و برگزار می شود
This course, which is held with various books and up-to-date international ones, are taught by professors with master's degrees in Turkish and Turkish from prestigious universities in Iran and Turkey, according to the learner's needs. The system of classes for ten people - online or in-person using the Vesta teaching method with a focus on speaking is one of the features of these courses. This course from basic to advanced is held in 8 two-month semesters. And to get the Turkish language at the level you need to travel to Turkey, it can be applied in 3-month courses. Of course, private courses and preparation for international Turkish language exams are also designed and held as a special syllabus for each language learner.