سیستم آموزش زبان انگلیسی وَستا که در کالج زبان استفاده میشه از ایتالیا گرفته شده و بر روی این سیستم کتاب طراحی شده است. در این سیستم نوین آموزش زبان دوم، دستورزبان انگلیسی به زبان مادری تدریس می شود. روش تدریس به صورت فرمول به تمرین است و هدف از یادگیری دستور زبان انگلیسی ،کمک به بالابردن مهارت صحبت کردن است.در این روش دانشجو بدون علامت سوال از کلاس بیرون می آید و از آموزش گرامر اصلا خسته نمی شود
Vasta English language teaching system used in the language college is taken from Italy and a book is designed on this system. In this new second language teaching system, English grammar is taught in the mother tongue. The teaching method is a formula to practice and the purpose of learning English grammar is to help improve speaking skills. In this method, the student leaves the class without a question mark and does not get tired of teaching grammar at all.
در این دوره که با کتابهای تالیفی ،تلفیقی وستـا که توسط مدیران موسسه آقای محمودآبادی و خانم شرافتیان نوشته شده و برای فارسی زبانان و ایرانیان طراحی شده، دانشجویان از پایه تا سطح پیشرفته در هشت سطح دیپلم میگیرند و از لحاظ زبانی به سطح قابل قبولی می رسند و در پایان مدرک دیپلم وَستـآ با قابلیت ترجمه بین المللی و تاییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد رو دریافت میکنند دوره های وستا به صورت کتابهای تکمیلی طراحی شده و در کنار کتابهای بسیار مدرن و به روز زبانهای خارجی تدریس می شوند
In this course, which is written and compiled by Vesta books written by the directors of the institute, Mr. Mahmoudabadi and Ms. Sharafatian, and designed for Persian speakers and Iranians, students receive diplomas from basic to advanced levels in eight levels and are linguistically acceptable. At the end, they receive a Vesta diploma with international translation capability and approval from the Ministry of Culture and Guidance. Vesta courses are designed as supplementary books and are taught alongside very modern and up-to-date books in foreign languages.